1-یک جدول تناوبی عالی
2-این فایل رو دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید و ضمن لذت بردن از ویژگی های یک جدول کامل لایه های الکترونی را نیز مشاهده کنید.
جدول تناوبی