با استفاده از نمونه سوالات زیر خود را محك بزنید

علوم تجربی سوم راهنمایی مهر 86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی مرداد86 استان کردستان

علوم تجربی سوم راهنمایی شهریور 86 استان کردستان

 

 

علوم تجربی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

 

علوم تجربی سال اول راهنمایی دیماه ۸۸

 

   برگرفته از:بانك سوالات امتحانی پرورش