دانش آموزان عزیز می توانید با پاسخ دادن به نمونه سوالات موجود در لینك های زیر و بررسی پاسخ آن ها سطح علمی خود را سنجیده و یادگیری خود را افزایش دهید

مرحله‌ی اول

پایه‌ی اول                                       پایهِ‌ی دوم                                    پایه‌ی سوم

نمونه‌ی 1                                       نمونه‌ی 1                                     نمونه‌ی 1

نمونه‌ی 2                                       نمونه‌ی 2                                     نمونه‌ی 2

نمونه‌ی 3                                       نمونه‌ی 3                                     نمونه‌ی 3

                         

                                                                  برگرفته از سایت:المپیاد علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی