از همكاران گرامی در استان های مختلف تقاضا داریم ؛ كلید سوالات نوبت دوم را پس ازاجرای آزمون ارسال فرمایند تا در وبلاگ قرار گیرد. (مخصوصاً سال سوم كه به صورت هماهنگ به اجرا در خواهد آمد)