http://img156.imageshack.us/img156/3275/11aajk.jpg

در صفحات جانبی

باتوجه به اینكه تا زمان شروع آزمون های ورودی دبیرستان نمونه این آزمون ها(آنلاین) برای دانش آموزان سال سوم وجود خواهد داشت،لذا فعلاً از گذاشتن نمونه برای این عزیزان خودداری شده است