پیریتpyrite

http://vibrate.files.wordpress.com/2007/07/2v7pyrite21706.jpg

سیستم تبلور                                            كوبیك(مكعبی)                 

رده بندی                                                   سولفور

رخ                                                             ناقص

جلا                                                            فلزی

شکستگی                                                 صدفی نا منظم

شفافیت                                                     كدر                                             

نوع سختی                                                 ترد

خاصیت مغناطیسی                                    خوب

خواص شیمیایی                                         درHNO3حل می شود

 

                               رنگ كانی                               زرد طلایی با بازتاب چند رنگی

رنگ اثر خط                         سیاه پررنگ                                               

 

 

 

وجه تسمیه                                             از واژه‌ی پیرو به معنای آذر

سختی                                                        6