سر خود را در فاصله‌ی 30سانتی متری مانیتور قرار داده و 30 ثانیه به مركزتصویر نگاه كنید

سپس به یك صفحه‌ی صاف(ترجیحاً سفید)مانند دیوار بنگرید و مرتب چشمانتان را بازوبسته كنید

  تشخیص دهید ولذت ببرید

http://img254.imageshack.us/img254/9537/einsteinelmamuzmihanblo.jpg

نور بر سلول های عصبی شبكیه اثر گذاشته وپس از پلك زدن های متوالی همچون ظاهر كردن عكس(نگاتیو) تصویر اصلی ظاهر می شود