مثال جالبی برای عملكرد نیمكره های مخ(سال سوم راهنمایی)

سعی كنید به جای آنكه لغات را بخوانید رنگ ها را بگویید

http://img152.imageshack.us/img152/4951/picture2p.jpg

تداخل نیم كره های چپ وراست مغز

سمت راست سعی می كند رنگ را ببیند

سمت چپ اصرار به خواندن لغت دارد