د
ج
ب
الف
سوال

 

 

  

آزمون فصل9 علوم نهم


 

پاسخ های درست را در پاسخ نامه مشخص كرده و بر روی مشاهده‌ی نتایج كلیك كنید.برای ثبت زمان خود می توانیدبر روی تصویر بالا كلیك كنید


 

1- فسیل موجود در کدامیک از لایه ها ی رسوبی زیر  قدمت بیشتری دارد؟        

>>>>>>>D>>>>>>>>

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،C،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

---------B  ------------

.......................A............................

الف – A               ب-B 

 ج-C                   د-D

 

2-كدام گزینه، در تشكیل فسیل جانوری، نقشی ندارد؟                              

  الف-صدف                       ب- کیتین                        ج- آوند                         د-استخوان و دندان                             

3- تنوع و تعداد فسیلها در كدام مناطق زمین، بیشتراست؟ مناطق .....................                                                                             الف- بیابانی                     ب- دریایی                      ج-  کوهستانی                  د-   جنگلی

4-در میان قدیمی ترین سنگهای فسیل دار، فسیل كدام جاندار را نمی توان یافت؟                                                                                   الف- مار                          ب-  مرجان                      ج- اسفنج                    د- عروس دریایی

5-کدام یك از عوامل زیر، مانع تشكیل فسیل می شود؟                                                                                                                      الف- صمغ گیاهان               ب- جانداران تجزیه کننده       ج-  رسوبات نرم ودانه ریز            د- مواد نفتی                

6-مناسبترین محیط، برای فسیل شدن حشره، كدام است؟                                                                                                                 الف-تپه های ماسه ای            ب- خاکسترآتشفشانی                 ج-رسوبات دریا                          د- صمغ گیاهان           

 7-آب و هوای گذشتة سرزمینی كه معدن زغال سنگ دارد، فاقد  كدام ویژگی زیر است؟                                                                       الف- منطقة بیابانی             ب- منطقة جنگلی            ج-آب و هوای گرم                  د-  آب و هوای مرطوب

8-وقتی حفره ی باقی مانده از جسد جانداری ،مجددا به وسیله ی رسوبات پر شود ،چگونه فسیلی به دست می آید؟         

الف-قالب داخلی               ب-قالب خارجی               ج-فسیل کامل                       د-جانشینی

9-فسیلهای یافت شده در لایه های رسوبی زیرین نسبت به لایه های بالایی...................                                                             الف-بزرگ ترند             ب- متنوع ترند ج-پیچیده ترند                     د- کم ترند                      

10- کدامیک از موارد زیر از کاربرد فسیلها نیست؟                                                                                                        الف–شناسایی محل ذخایر نفت وگاز                            ب- تعیین مکان زلزله های کنونی 

ج-تعیین عمق حوضه های آبی                             د- شناسایی محیطهای خشکی گذشته ی زمین            

 

11-  ازکدام یک از جانداران زیر فسیل بیشتری می تواند تشکیل شود؟

الف) پرنده                               ب) ماهی                       ج) حشره                     د) گیاهان

12- در بین لایه های زمین شناسی ، کدام یک از فسیل های زیر در لایه های بالاتر یافت می شود؟

الف) صدف دو کفه ای                ب) دایناسور                    ج) اسفنج                     د) کرم

13- تشکیل رشته کوههای میان اقیانوسی حاصل حرکت کدام ورقه ها است؟

الف)ورقه های دور شونده         ب) ورقه های نزدیک شونده           ج) ورقه هایی که در کنار هم می لغزند         د) هر سه مورد

 

14- تشکیل گودال عمیق، حاصل حرکت کدام ورقه ها است؟

الف)ورقه های دور شونده                                     ب) برخورد دو ورقه اقیانوسی

ج) ورقه هایی که در کنار هم می لغزند                      د) برخورد دو ورقه ی قاره ای 

15- مطالعه زمین شناسان بر روی کدام قسمتهای زمین،نظریه وگنر را به نظریه زمین ساخت ورقه ای تبدیل کرد؟   

الف) آتش فشان ها                    ب) حاشیه قاره ها                ج) غارها                        د) کف اقیانوس ها

16- کدام یک از پدیده های زیر حاصل برخورد ورقه های قاره ای و اقیانوسی نیست؟

الف) جزایر قوسی                 ب) گودال اقیانوسی                    ج) کوههای آتشفشانی                    د) زلزله

17- ایجاد کوه و زلزله های شدید حاصل  .................... است.

الف) حرکت ورقه هایی که در کنار هم می لغزند                        ب) برخورد دو ورقه قاره ای

ج) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای                             د) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی

18- در کدام یک از انواع ورقه ها دائما وسعت اقیانوس ها بیشتر می شود؟

الف)  ورقه هایی که در کنار هم می لغزند                                 ب) برخورد دو ورقه ی قاره ای 

ج) ورقه های دور شونده                                         د)برخورد دو ورقه اقیانوسی

19- در هنگام برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای ، ورقه................. به زیر دیگری فرو می رود.زیرا...................دارد.

الف) اقیانوسی- چگالی بیشتر             ب) قاره ای- چگالی کمتر         ج) اقیانوسی- چگالی کمتر          د) قاره ای چگالی بیشتر

20- اگر در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه یا آتشفشان رخ دهد .............. ایجاد می شود.

الف) پوسته جدید                     ب) جزایر قوسی                     ج) سونامی                د) گودال عمیق                         

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

 

پاسخ نامه

نتایج


 

 

تعداد پاسخ های صحیح :


 

تعداد پاسخ های غلط :


 

تعداد پاسخ های سفید :

    

درصد آزمون :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات